top of page
Användarvillkor

NICE – Viewton AB – Allmänna villkor


§ 1. Allmänt Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal ("Användaravtalet") mellan Viewton AB, org. nr. 559010-6091 ("NICE") å ena sidan, och användare och/eller köpare NICE:s tjänster ("Kunden"), å andra sidan. NICE tillhandahåller Kunden olika webbaserade tjänster ("Tjänsten"). Användaravtalet är endast giltigt om det, för det fall Kunden är en privatperson, har ingåtts av Kund som vid avtalstillfället har fyllt 18 år, samt för det fall Kunden är en juridisk person, har ingåtts av behörigt ombud för den juridiska personen.

§ 2. Tjänstens omfattning
Tjänsten består av de tjänster, system, information och produkter som tagits fram specifikt efter överenskommelse mellan NICE och Kunden. NICE förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten och att ensidigt ändra, göra tillägg till och på annat sätt justera villkoren i detta Användaravtal. NICE ska informera Kunden via e-post till av Kunden angiven epostadress, om sådana förändringar i villkoren för Användaravtalet och/eller sådana väsentliga ändringar i Tjänsten som NICE genomför. För det fall Kunden inte accepterar sådan väsentlig ändring av Tjänsten eller villkoren i Användaravtalet, ska Kunden äga rätt att inom trettio (30) dagar från det att NICE informerade Kunden om ändringarna, säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande. Kund som inte har sagt upp Användaravtalet senast trettio (30) dagar efter det att NICE informerat om ändringarna ska anses ha accepterat ändringarna. Support av Tjänsten tillhandahålls endast Kunder som ingått avtal om betalversioner av Tjänsten och ingår inte i gratisversioner av Tjänsten. Det står dock NICE fritt att från fall till fall erbjuda support även till Kunder som ingått avtal om gratisversionen av Tjänsten. Driftavbrott, störning eller fel i Tjänsten meddelas till NICE under kontorstid. NICE försöker därefter åtgärda felet efter bästa förmåga på kontorstid. Kunden har ingen rätt att begära ersättning på grund av driftavbrott eller fel i Tjänsten. NICE lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet.

§ 3. Ingående av detta Användaravtal
Detta användaravtal accepteras och tas i bruk när avtalet har godkänts av kunden över telefon (muntilgit) eller e-mail (skriftligt).

§ 4. Registrering och behandling av personuppgifter’
NICE samlar in och behandlar de personuppgifter om Kunden i syfte att tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt Användaravtalet. I den mån så krävs för att NICE ska kunna tillhandahålla Tjänsten i enlighet med Användaravtalet, kan NICE komma att överföra Personuppgifterna till tjänstetillhandahållare och samarbetspartners. NICE och/eller NICE samarbetspartners ska ha rätt att behandla Personuppgifterna för marknadsföring av kampanjer, erbjudanden och nya produkter eller tjänster som erbjuds inom ramen för Tjänsten av NICE eller NICE samarbetspartners. Kunden har rätt att ta del av Personuppgifterna som NICE har registrerat om dem och kan när som helst begära att NICE korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter. Genom att godkänna detta Användaravtal lämnar Kunden sitt samtycke till att NICE behandlar Personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna punkt 4.

§ 5. Ångerrätt
Kund som ingår Användaravtalet i egenskap av privatperson har rätt att i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen utnyttja sin ångerrätt och frånträda Användaravtalet om det meddelas inom 14 dagar från det att Användaravtalet ingåtts.
Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt och frånträder Användaravtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen, återbetalar NICE av Kunden erlagd betalning inom 14 dagar från tidpunkten för utnyttjande av ångerrätten. Detta gäller ej juridisk person om inte annat är avtalat.

§ 6. Lösenord och inloggningshandlingar
Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden använder för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Kunden har begärt och NICE har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. NICE äger rätt att själv eller genom anlitande av extern konsult hos Kunden kontrollera användningen av Tjänsten och Kundens användande av användaridentiteter och lösenord i enlighet med detta Användaravtal.

§ 7. Kundens ansvar
Kunden ansvarar själv och ska bära samtliga kostnader för att Kunden har tillgång till sådan utrustning som krävs för att få åtkomst till och kunna nyttja Tjänsten till dess fulla kapacitet, innefattande men ej begränsat till Internetuppkoppling samt hårdvaru- och mjukvaruutrustning. Kunden är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Kunden lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och för all information som Kunden lagrar på NICE servrar. Kunden förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och NICE vid var tid gällande instruktioner. Kunden äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information. Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Detta innebär bland annat att Kunden inte äger rätt att använda Tjänsten för prostitution, publicering av någon form av pornografiskt material, s.k. ”camshower” eller ”strippshower”, försäljning av vapen, droger, rökmixar eller anabola sterioder. Kunden får inte heller använda Tjänsten på ett sätt som kan skada NICE eller NICE varumärkens anseende. Kunden åtar sig att inte använda NICE varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av NICE. Kunden äger ej rätt att utnyttja information i Tjänsten eller utrymme på NICE servrar för annat ändamål än utnyttjande av Tjänsten i enlighet med detta Användaravtal eller enligt överenskommelse mellan NICE och Kunden. Kunden ska inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten utan att först skriftligt ha avtalat med NICE härom. Kunden får heller inte nyttja Tjänsten som en del i automatiserade processer för andra mjukvaruapplikationer eller i samband med massutskick av information eller som stöd för allmänt tillgänglig fildelningstjänst. Kunden ansvarar för att all behandling av personuppgifter som sker genom Tjänsten, sker i enlighet med personuppgiftslagen. För det fall Kunden en E-butikslösning ingår i Tjänsten, är det Kundens ansvar att säkerställa att all användning av E-butikslösningen sker i enlighet med gällande rätt, inklusive men ej begränsat till marknadsföringslagen, distans- och hemförsäljningslagen och lag om elektronisk handel. Vid skälig misstanke hos NICE om att Kunden brutit mot denna punkt 7, äger NICE rätt att omedelbart säga upp Användaravtalet och stänga av kunden från tjänsten utan att Kunden äger rätt till någon form av ersättning eller återbetalning.

§ 8. Nyttjanderätt till Innehåll
NICE upplåter till Kunden en icke exklusiv, icke överlåtbar, världsomspännande och återkallelig rätt att i enlighet med detta Användaravtal använda Tjänsten och dess innehåll (inklusive men ej begränsat till all däri ingående mjukvara) ("Innehållet"). NICE förbehåller sig rätten att under avtalstiden ändra och/eller byta ut Innehållet. Samtliga immateriella rättigheter och övriga rättigheter till Innehållet innehas av NICE eller dess licensgivare. Kunden erhåller ingen rätt av vad slag det vara må till Innehållet utöver vad som uttryckligen framgår av detta Användaravtal. Innehållet får endast kopieras av Kunden i den utsträckning som skriftligen och uttryckligen har medgivits av NICE. Kunden äger under inga förhållanden rätt att helt eller delvis ta isär, koppla samman i nätverk, bearbeta, förändra, dekompilera, kopiera, göra tillägg till eller skapa avledda verk ur Innehållet utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal. Kunden äger inte heller rätt att överlåta, hyra ut, låna ut, licensiera eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av Innehållet till tredje man utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal eller via särskilda överenskommelser mellan NICE och Kund. NICE lämnar ingen garanti av vad slag det må vara att Innehållet svarar mot Kundens behov eller att Innehållet kan användas utan störningar eller fel. NICE äger rätt att i samband med felanmälan eller supportärenden rörande Tjänsten samla in information om Kundens dator, hårdvara, operativsystem, program m.m. samt rätt att inhämta sådana andra nödvändiga uppgifter som kan vara erforderliga för att hantera felanmälan eller supportärendet. Kunden godkänner härmed att NICE får samla in information enligt ovan. NICE äger ej rätt att nyttja information rörande Kunden som samlats in enligt ovan i annat syfte än hantering av felanmälan eller supportärende. NICE åtar sig att behandla sådan insamlad information konfidentiellt.

§ 9. Betalningsvillkor
Kund som har ingått avtal om betalversion av Tjänsten ska till NICE erlägga betalning i enlighet med NICE vid var tid gällande pris för Tjänsten som publiceras på NICE hemsida eller pris enligt överenskommelse mellan Kunden och NICE. NICE förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för Tjänsten. Sådana ändringar ska gälla för samtliga betalningsperioder som inleds efter det att NICE har publicerat ny prislista på sin hemsida alternativt på annat sätt informerat Kunden om prisändringarna. När Kund ingår avtal om betalversion av Tjänsten enligt ovan avräknas inte eventuell kvarvarande provtid. Provtiden är alltså endast till för att kunna utvärdera Tjänsten före det att avtal om betalversion av Tjänsten sluts. Alla betalningar till NICE ska erläggas i förskott om inget annat anges. För det fall Kund inte har erlagt betalning i enlighet med faktura och inom trettio (10) dagar från fakturans utställande, alternativt inte har täckning för betalningen på angivet kreditkort, ska NICE äga rätt att stänga av hela eller delar av Tjänsten till dess Kunden har erlagt full betalning. Om Kunden inte betalar, trots påminnelse från NICE, ska NICE äga rätt att omedelbart säga upp Kundens Användaravtal. Vid försenad betalning har NICE vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso och indrivningskostnader enligt lag, samt rätt till dröjsmålsränta med 24 % plus gällande referensränta. Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej i samband med Användaravtalets upphörande eller vid nedgradering/inaktivering, oavsett orsaken till Användaravtalets upphörande eller nedgradering/inaktivering och oavsett när i tiden detta sker. Detta gäller dock inte om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enlig distans- och hemförsäljningslagen.

§ 10. Anspråk på grund av Kundens användning av Tjänsten
Om anspråk riktas mot NICE eller talan förs mot NICE på grund av Kundens användning av Tjänsten, åtar sig Kunden att hålla NICE skadeslöst för all skada som NICE åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Kunden inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av NICE om framförda anspråk eller att talan har väckts mot NICE, dels att Kunden har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

§ 11. Ansvarsbegränsning
NICE ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. NICE ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten. NICE kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom Tjänsten. NICE ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. NICE ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften under innevarande abonnemangsperiod för Tjänsten. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot NICE. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte.

§ 12. Avtalstid och Uppsägning
Detta Användaravtal träder i kraft på dagen för betalande av första faktura avseende Tjänsten. Om ej annat angivits i överenskommelse mellan NICE och Kund har alltid Tjänsten tre (3) månaders uppsägningstid. NICE förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp Användaravtalet och/eller stänga av hela eller delar av Tjänsten (inklusive omedelbart rensa lagringsytan) för Kund som använder Tjänsten i strid med detta Användaravtal eller NICE instruktioner, använder Tjänsten för lagring och/eller överföring av oskäligt stora datamängder eller för orimligt långa datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsten, eller för Kund som NICE i övrigt bedömer riskerar att allvarligt störa användningen av NICE system eller som uppenbarligen missbrukar Tjänsten. NICE uppsägning av Användaravtalet på grund av Kundens avtalsbrott förbehåller sig NICE rätten att kräva ersättning från Kunden för all skada NICE lider i anledning av avtalsbrottet. Kunden är införstådd med att NICE kan komma att upphöra med att erbjuda gratisversioner av Tjänsten. NICE äger då rätt att säga upp Användaravtalet och rensa lagringsytan för Kunder till gratisversionen av Tjänsten. För det fall NICE avser att upphöra med att erbjuda gratisversioner av Tjänsten, ska NICE lämna meddelande därom till Kundens e-postadress. En (1) månad därefter ska NICE äga rätt att avsluta Kundens gratisversion av Tjänsten och rensa lagringsytan. Kunden är införstådd med att NICE dessutom äger rätt att säga upp Användaravtalet och rensa lagringsytan för Kunder till gratisversionen av Tjänsten som varit inaktiva i mer än en (1) månad. För det fall NICE avser säga upp Användaravtalet på grund av inaktivitet, ska NICE lämna meddelande därom till Kundens uppgivna e-postadress. Kunden kan då aktivera Tjänsten för att få behålla Tjänsten med samma villkor som tidigare. För det fall Kunden inte har aktiverat Tjänsten inom en (1) månad från mottagande av sådant meddelande om uppsägning, ska NICE äga rätt att avsluta Kundens konto och rensa lagringsytan. NICE äger vidare rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan om Kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd.

§ 13. Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

§ 14. Meddelanden
Meddelanden enligt detta Avtal skickas av NICE i första hand till den av Kunden angivna e-postadressen. Kunden är därför skyldig att se till att e-postadressen och övriga kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade. § 15. Ändringar av Användaravtalet Med undantag för vad som anges i punkten 2, stycke 2 ska alla ändringar och tillägg till detta Användaravtal, för att vara giltiga, ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

§ 15. Tillämplig lag och tvister
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Tjänsten ska avgöras i svensk allmän domstol med Stockholm tingsrätt som första instans.

bottom of page